Die bloed van Jesus Christus – Paasfees

Hoe laat die gedagte van Jesus se bloed wat jou red, en om Jesus se bloed te drink  by nagmaal, jou voel?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inhoud:

Hoekom bloed?
Bloed soos ‘n goue lewensaar /Slagaar deur die Bybel
Die werking  van die bloed
Praktiese toepassing en bediening

Hoekom bloed?

Hoekom dink julle het God gekies dat bloed moes vloei vir ons sondes. Hoekom nie iets anders? Wat sou jy kies as jy God was?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lev 17:11- 12 Omdat die lewe van ’n dier in sy bloed is, het Ek die bloed vir julle gegee om op die altaar versoening te doen vir julle lewens. Omdat bloed versoening bring deur die lewe wat daarin is, 12beveel Ek elke Israeliet en elke vreemdeling by julle om gιιn bloed te eet nie.....

Hebreλrs 9:22  Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie

1 Pet 1:18-19  Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeλrfde sinlose bestaan nie. 19Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.  

Die lewe, die bestaan, dit wie God is – Is in bloed.
Vir God is dit kosbaar en ons mag nie waag om dit te minag nie.
 

“Blood is not life, but it carries life… Life itself is spiritual, but it must have a physical carrier, and this Carrier is the blood.” The Power of the Blood HA Maxwell Whyte 

Adam het Geestelik gesterf toe hy van die vrugte geλt het. Hy het nuwe bloed nodig gehad.  

Bloed loop soos ‘n lewensaar / slagaar deur die Bybel.

1.     Onskuldige sterf vir skuldiges

Waar lees ons die eerste keer dat onskuldige bloed vergiet is vir die skuldige?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gen 3:21  Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle dit aangetrek.
God bedek eers hulle sonde voor Hy hulle straf – Genade voor oordeel.
God gee ook ‘n belofte van hoop voor hulle uit Eden is -  Gen 3:15
Haar nageslag sal jou kop vermorsel 

2.     Bloed die pad wat God bepaal het

Hoekom het God Abel se offer aan geneem en nie Kaοn se offer nie?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gen 4:2-5 Abel was ’n veeboer en Kain ’n saaiboer. 3Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land ’n offer aan die Here gebring. 4Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, 5maar nie vir Kain en sy offer nie. 

Verskillende moontlikhede:

·        Abel – Eersteling   / Kain – Van die opbrengs

·        Geloof / gesindheid: Heb 11:4  Omdat Abel geglo het, het hy ’n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweλ Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy ’n opregte man is, want God het sy offers aangeneem; en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood.

1 Joh 3:12 Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die Bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer s’n reg.

·        Meeste konkordansies / Spurgeon: Abel se offer bevat bloed – Kain se offer kom uit die vervloekte aarde.  

3.     Besnydenis

Bloed moes vloei aan liggaam as teken dat ‘n mens vrygespreek sal word – omdat jy glo.            Rom 4:11  Hy het die besnydenis as ’n teken ontvang. Dit is ’n seλl wat bewys dat God hom vrygespreek het deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek deurdat hulle glo.

Let deurgans op na die verband tussen BLOED en GELOOF 

4.     ‘n Plaasvervanger vir Isak:

Heenwysing na Jesus as plaasvervanger:  Genesis 22:13  Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom ’n skaapram wat aan sy horings in ’n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer.

God het Abraham so lief dat Hy sy seun spaar - maar Hy het die wκreld so lief dat Hy nie Sy eie seun spaar nie.  

5.     Die Paaslam:

Exodus 12:13 Die bloed aan die huise waarin julle is, sal ’n teken wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie.  

Die bloed was die teken. Hy het nie gesκ laat daar ‘n wit lammetjie by elke deur staan – Maw Jesus se bloed, Sy dood bring redding, nie Sy lewe nie.  

MAAR ons moet dit toe-eien.  Lam wat geslag is maak redding moontlik vir almal. Dit moet deur die hisoptakkie van geloof aan die deur gesmeer word. Redding kom nie waar ‘n lam geslag is nie, maar waar die bloed aan die kosyne was.  

Die Paaslam moes ook geλet word.  Exodus 12:11 Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here.

Spurgeon – “Baie mense wonder waarom hulle so swak bly, waarom hulle so dikwels vir die versoeking beswyk, waarom hulle so min geestelike krag ontvang.”

Die Paaslam moes ook geλet word, so word geestelike krag verkry. Christene is swak agv geestelike ondervoeding. Ons moet nie net deur die bloed gered word nie, maar ons moet deur Christus gevoed word om sterk te word. Christus het homself die Brood van die Lewe genoem.

Om ons met Christus te voed is om ons met die Woord te voed. Die enigste boek in die wκreld wat die siel kan voed en krag kan gee is die Bybel. 

Hulle moes ook in die huis ingaan en tot die volgende dag daar bly. Ons moet  binne God se Woord en riglyne leef. Nie net met woorde maar in dade. Ons beskerming is in Christus. 

6.     God sluit weer ‘n verbond:

Volk word met bloed besprinkel: Eerste keer toe Moses teen die berg op was en die daarna ‘n altaar gebou het.

Exodus 24:8  Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel terwyl hy sκ: “Dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het.” 

7.     Al die reinigings / wydings / versoenings offers

Plaas vervangers. Die persoon wat offer moes bring moes telkens sy hand op die kop van die offerdier plaas. – Eienaarskap vat van sy sonde.  

8.     Kernvers wat die hele Bybel saamvat - Voorpelling

Jes 53: 5-6 Oor ons oortredings is hy deurboor, oor σns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring,was op hom, deur sύ wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. 

9.     Jesus

Johannes die doper – Joh 1:29  Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sκ toe: “Dααr is die Lam van God wat die sonde van die wκreld wegneem! 

Jesus leer self - Joh 6: 52 – 56 Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesκ: “Hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet?” 53Maar Jesus sκ vir hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. 54Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. 55My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. 56Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.  

Nagmaal:  Mat 26:28 Toe neem Hy ’n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en sκ: “Drink almal daaruit, 28want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseλl word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.  

10.    Apostels

Heb 9: 12 - 14: Met sy eie bloed en nie met diι van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en ’n ewige verlossing tot stand gebring. 13Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van ’n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer.

Al Paulus se briewe – ons lees van die  verse by volgende deel 

11.                         Openbaring

Openb 7:14-17  Hy sκ toe vir my: “Dit is diι wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam. 15Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. 16Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie; die son sal hulle nie brand nie en ’n hittegloed ook nie, 17want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei; en God sal al die trane van hulle oλ afdroog.” 

Openb 12:10-11  Toe het ek ’n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: “Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. 11Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie. 

Die werking van die Bloed

Watter woorde word alles gebruik om die werking van die bloed van Jesus te beskryf. Bv Verlossing. Kyk onder andere na Rom 3:25-26.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Rom  3:25-26  Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir diι wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo.

Bespreek elke begrip:

Verlossing (Redemption): Dit is ‘n omvattende plan wat paar dinge behels nl.

1.     Vergifnis (Forgiveness) 

Die straf wat moes volg, sal nie meer volg.

Luk 1:77 “verlossing deur vergifnis van hulle sondes,” 

2.     Versoening (Reconcilliation)

Die herstel van die verhouding nadat vergifnis bewerk is.

“Versoening beteken een-maak wat geskei was. Die bloed van Christus verenig die sondaar met God.– Spurgeon  

2 Kor 5:19 -20  Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wκreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.  Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!  

3.     Regverdigmaking / Vryspraak  (Justification):

Die herstel van die skuldige na die oorspronklike toestand voor die misstap nl na onskuldige

Rom 4:25 Hy is vanweλ ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. (ov - ter wille van ons regverdigmaking)

Rom 5:18 Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal.

Jes 53:11 My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak: hy sal die straf vir hulle sonde dra.

Hand 13:39 Daarom, broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur Hσm is, en dat elkeen wat glo, deur Hom vrygespreek word van alle sondes. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie.  

4.     Reinig (Purifies)

1 Joh 1:7  Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde.  

5.     Heiligmaking (Sanctification)

Heb 13:12 OV Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely. NIV ….to make the people holy through his own blood 

Andrew Murray – Sanctification was the great object of the sufferings of Christ

6.     Toegang tot ons Vader

Heb 10: 19-20  Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei.  

7.     Ewige lewe

Joh 6:54  Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. 

8.     Jesus se Bloed het oorwinning bewerk

Oorwinning in die stryd teen die duiwel -

Openb 12:10-11  Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. 11Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam 
 

Daar bestaan menings verskille of Jesus se Bloed beskerming bring of nie. Ons sal volgende week die punt hanteer.