Hoe praat God met mense?

Ek hoor nou die dag hoe’n vrou sκ sy ken iemand wat “’n direkte lyn na Bo het” Dit het my baie laat dink en toe sien ek ‘n prentjie in my kop. (Dis nou nie ‘n visioen nie, dis sommer ‘n selfgeproduseerde prentjie) Ek sien toe hoe elke mens ‘n telefoon draad aan hom het. Party se draad gaan so reguit op hemel toe soos ‘n vlakvark stertjie maar meeste het ‘n horisontale netwerk van drade. Ek sien dat diι mense se horisontale drade gekoppel is aan een of meer van die met die “direkte lyne”. Ander mense loop weer met die stuk draad wat agter hulle aan sleep. Dit hang doelloos, en is net in die pad. Ek sien daar is baie horisontale drade wat na die kerke toe gaan, maar min wat van daaraf op gaan. 

My eerste vraag soos gewoonlik as ek iets oordink is:

Is dit Bybels korrek om te sκ  party mense het ‘n direkte lyn na bo?  (Nou praat ek nie daarvan of dit disrespekvol is of nie. Dis glad nie my bedoeling om disrespekvol te klink, ek reageer net op wat ek gehoor het)……………………………………………………….........................

Eks 33:11  
Die Here het direk met Moses gepraat soos ’n man met sy vriend.

NLV – Binne-in die tent het die Here met Moses gepraat soos vriende wat gesκls en mekaar in die oλ kyk.

Num 12:6-8  
“Luister na wat Ek sκ: As daar ’n profeet van die Here onder julle is, maak Ek My aan hom bekend deur visioene
en praat Ek met hom in drome.

Maar met my dienaar Moses is dit anders Hy is die betroubaarste in my diens.
Met hσm praat Ek direk en persoonlik, nie in raaisels nie.
 

Hierdie verse in die Ou testament wys dat die Here wel duideliker met party mense praat as ander. Het dit verander in die Nuwe Testament?

……………………………………………………………………………………………………………………

Heb 10:19 – 20  

 
Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei.  Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.

Ef 2:18 – 19  
 
Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar mede-burgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.

Ef 3:12  
 
In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan.

Jesus  het dit dus moontlik gemaak dat elkeen van ons direkte toegang tot die Vader kan hκ. Jy kan dus ook deur Jesus ‘n “direkte lyn hκ” (Ons praat nou nie hier van mense wat ‘n ekstra gawe het om God se boodskappers te wees nl. gawe van profesie, nie.)

Nou is die vraag waarna ons vandag wil kyk: Hoe hoor ek as die Here met my praat?

Stel jou voor jy moet nou ‘n lesing aanbied oor diι tema of jou kind, of ‘n pas bekeerde vra vir jou diι vraag. Hoe sal jy antwoord?

………………………………………………………………………………………………………………………

Ek glo meeste het gedink die Here praat deur die Skrif, deur prediking en mede-gelowiges.
Maar hoe weet jy Hy praat nou spesifiek met jou as jy uit die Woord lees of na ‘n preek luister?

………………………………………………………………………………………………........................

Kom ons kyk hoe die Here met Petrus gepraat het in Handelinge 11:2-12

Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyt: “Jy het mense besoek wat nie besny is nie en het selfs saam met hulle geλet.” Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit: “Ek was in Joppe besig om te bid toe ek in geesvervoering ’n gesig gesien het,” het hy gesκ. “Ek het iets soos ’n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word, uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin viervoetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere, en wilde voλls. Ek het toe ’n stem gehoor wat vir my sκ: ‘Kom, Petrus, slag en eet.’Maar ek het geantwoord: ‘Nooit nie, Here! Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie.’’n Tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor: ‘Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het drie keer gebeur, en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. “Terselfdertyd het daar drie mans wat van Sesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesκ dat ek nie moet aarsel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie ses broers is toe saam met hulle, en ons het in Kornelius se huis ingegaan.

Petrus noem dat hy ‘n gesig gesien het, ‘n stem gehoor het en dat die Gees vir hom gesκ het.  Hieruit kan ons sien God praat op verskillende maniere.

VREDE

Die antwoord wat ek seker al die meeste gehoor het op die vraag “Hoe weet jy as God met jou praat” is ……….. “Ek het vrede in my gemoed”

Is dit ‘n betroubare maatstaf? (veral vir ons vrouens met ons op en af emosies)

………………………………………………………………………………………………  

†     Fil 4:6-7 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.  
†       Die vrede waarvan God in Fillipense skryf is nie ‘n menslike emosie nie. Dis vrede wat God gee. Dink net vir ‘n oomblik na oor hierdie stelling ………………………………………………….(Ja, dit gaan alle verstand te bowe)
 
†       Joh 14:27 “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wκreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.  

†       Vir my is hierdie Godgegewe vrede ‘n manier waarop Hy met my praat.  
†       Party keer is die afwesigheid van hierdie vrede selfs ‘n duideliker woord van God.  
†       Ek dink nou vir die eerste keer daaraan dat wat ons dikwels beskryf as onvrede eerder ‘n afwesigheid van God se vrede is.  

†       Ons moet daagliks oor baie dinge besluit en soms is daar goed waaroor ons onrustig is en nie weet hoekom bv. moet ek vir die persoon wat vir my taxigeld vra om by die huis te kom, geld gee of moet ek toestemming gee dat my kind by ‘n maat kan speel ens.  In so geval gebruik ek die “vrede barometer” Ek sκ albei kante van die saak in my gedagtes bv. “Jy mag maar by….. gaan speel.” en “Ek dink nie jy moet by ……. gaan speel nie” Dan probeer ek identifiseer watter een van die twee gee my die gevoel van vrede en watter een nie.

SPONTANE GEDAGTES

Mark Virkler skryf in sy boek - “Dialogue with God” “God’s voice in our hearts generally sounds like a flow of spontaneous thoughts” maw dit is nie gedagtes waaroor jy getop het of self uitgedink het.  

†       Dis net ‘n spontane gedagte wat jou gedagtes kruis.  
†       Ek beleef die Here praat dikwels met my op die manier wanneer ek wysheid kort kom. As iemand vir my raad vra of ek staan voor ‘n probleem en dan kom die antwoord of die oplossing spontaan in my kop.  
†       Ons kan so maklik dink dis ons eie slimmigheid en nie God se stem herken.  

†     Jes 30:20b -21  Jy sal self sien dat Hy die Een is wat jou leer. Wanneer jy die regte koers verlaat,  sal jy agter jou ’n stem hoor sκ: “Hier is die pad, loop hierlangs.”
†       Ons moet egter net onthou dat dit nie net God is wat met ons praat. Ons eie gedagtes en die invloed van die duiwel moet altyd onthou word en daarom is dit nodig om alle gedagtes te toets en te leer onderskei (Meer hieroor later)  
†       Nadat ek ‘n paar jaar regtig erens gemaak het om te probeer onderskei wanneer dit my eie gedagtes, die van die bose of God se stem is, het ek agter gekom ek kan voel uit watter rigting die gedagte in my kop kom. My gedagtes kom van binne my kop, en God sin uit ‘n ander rigting as die van die bose.  Dit was nogal vir my ‘n deurbraak. Toe ek dit eendag in ons bybelstudie groep deel, het een van my vriendinne gesκ sy voel ook uit watter rigting hierdie gedagte kom. (Skryf vir my asseblief as jy dit ook so of op ‘n ander manier ervaar dat ons by mekaar kan leer.)
†    Deut 30:11,12,14 NLV “Hierdie gebod wat ek jou vandag gee, is nie te moeilik om te verstaan of buite jou bereik nie. Dit is nie daar bo in die hemel, so ver dat jy moet vra: “Wie sal hemel toe gaan en dit afbring sodat ons dit kan hoor en daarvolgens lewe?”  nie. …. Die boodskap is baie naby aan jou, dit is op jou lippe en in jou hart sodat jy daarvolgens kan lewe.  
†      
Asseblief onthou net dat God ons uniek geskape het en nie met almal dieselfde praat nie.

GEVOEL VAN SEKERHEID

My 15jarige seun vertel my van iets wat Sondag aand met hom in die kerk gebeur het. Hy sκ: “Toe kry ek weer daardie gevoel van, as ek dit nie nou doen nie, is ek ongehoorsaam.”  

†       Hierdie gevoel word dikwels beskryf as “Ek weet dat ek weet, dat ek weet.”  
†       Dis ‘n innerlke sekerheid.  
†       Ek ervaar dit meestal as ek ‘n opdrag kry soos: “Bid vir die persoon” of “Vertel wat met jou gebeur het” “Nooi die persoon saam” ens.  
†       Mense beskryf hierdie gevoel ook dikwels as iets soos: “Ek moes net, my stoel het begin warm word”  

†       Ek dink dis hierdie gevoel wat Paulus beskryf in
  Hand 20:22 “En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat dααr met my sal gebeur, weet ek nie.

WOORD WERK IN JOU

Soms as ek uit die Bybel of ander geestelike boek lees, of wanneer ek na ‘n preek luister, gebeur dit dat ek skielik ‘n gevoel van afwagting in my kry. Dit voel amper of ek my kop fisies wil draai en vooroor wil sit om beter te hoor. My hart begin vinniger klop. Ek voel skielik energiek.    

†       Dit voel of my lyf begin reageer as die Here met my praat.  
†       Ek kan nooit onthou waar versies in die Bybel staan, maar as dit gebeur onthou ek gewoonlik baie beter wat daar staan en waar dit staan.  
†       Ek ervaar dat die Here meestal op die manier met my praat oor my eie lewe. Beloftes waaraan ek moet vashou, bemoedigings, visie vir die toekoms, roeping vir ‘n bediening ens.  

†       Paulus skryf in
1Tess 2:13 NLV – Julle het dit aanvaar, nie as mensewoorde nie, maar soos dit werklik is, as God se Woord.  Diι woord is aan die werk in julle wat glo.

 GESONDE VERSTAND  

†       Die Here het vir ons elkeen gesonde verstand gegee en Hy gebruik dit ook om met ons te praat.  

†       Alhoewel dit vir ons dalk lyk of van die geloofshelde soos Noag nie hulle verstand gebruik het en net op geloof gereageer het, dink ek hulle het genoeg gesonde verstand gehad om gehoorsaam te wees as die Skepper van die hemel en aarde sκ iets gaan gebeur.

Daar is verseker  nog ander baie ander maniere waarop die Here met mense praat soos bv drome en visioene maar ek wil eers hier halt roep want dit is reeds ‘n mond vol. Ek wil graag dat ons in die volgende bybelstudie kyk hoe om te toets of iets van God is, of nie.

Vir enige een wat erns wil maak om God se stem te leer ken, wil ek die boek van Mark Virkler - “Dialogue with God” baie sterk aanbeveel. Die werksboek, met byna dieselfde inhoud, se naam is “Communion with God”.

Retha de Villiers
lewenssaad@gmail.com


<TERUG NA BO