Wat beteken Sen nou eintlik? 

Vir baie lank in my lewe het ek gewonder wat sen presies beteken. Het dit n effek op my lewe as die dominee Sondag na Sondag die sen oor my uitspreek, of as iemand vir my sing: Mag die Here jou sen? Ek het gewonder wat bepaal of n sen waar word. Is dit my geloof of die persoon wat dit uitspreek se geloof, of is dit God se sovereine wil? Was sen net iets wat in die Ou Testament voorgekom het of is dit nog van krag? Dit het my so gepla dat ek n studie daaroor begin maak het.  Ek nooi jou graag om saam met my na n aantal teksverse te kyk en dan deel ek graag n paar van my gedagtes met jou en moedig jou aan om self meer daaroor te gaan leer. 

Ek wil dit net duidelik stel; hierdie is nie n volledige studie nie,  en ek is nie n teoloog nie. Die doel van die studie is om n paar gedagtes te prikkel. Die woord sen / gesen / gesend kom 263 keer in die Bybel voor waarvan 64 keer in die Nuwe Testament. Ek dink dit is dus nodig dat ons probeer verstaan waaroor dit gaan.  

Ek het nie na sen gekyk uit n hoek van die Joodse gebruike nie. Hierdie is bloot n kykie na wat ek in die Bybel oor sen lees.  

Daar word met die uitsondering van paar verse in Psalms, net in die eerste vyf boeke van die Bybel beskryf wat die inhoud van n sen is. Telkens daarna word net gepraat van sen. 

Waaraan dink jy as jy aan sen dink? Met watter woorde sal jy n sen beskryf?..

1.    Kom ons kyk eers na die inhoud van n sen.

In Gen 1:28 sen God die mens met die volgende woorde:

 Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die vols in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.

Die inhoud van die sen is hier tweeledig: Vrugbaarheid (Vermeerder) en Heers  

In Gen 9:1,2 het God vir Noag en sy seuns gesen en vir hulle ges: Wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. 2Al die diere, al die vols, al die diere wat kruip, en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel.

Die inhoud van hierdie sen is weer:  Vrugbaar(Vermeerder) en  Heers 

Lees die onderstaande tekste oor Abram en probeer agterkom wat die inhoud van sy sen is.

Gen 12:2-3  Ek sal jou n groot nasie maak, Ek sal jou sen en jou n man van groot betekenis maak, en jy moet tot n sen wees. 3Ek sal sen wie jou sen, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde gesen wees.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Gen 17:6-8  Ek sal jou baie vrugbaar maak, Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. 7Ek bring n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. 8Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanan, as n blywende besitting, en Ek sal hulle God wees.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Gen 22:15-18  Dit is Ek, die Here, wat praat. Ek l n eed af by Myself dat Ek jou baie sal sen oor wat jy gedoen het: jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan My te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. 18In jou nageslag sal al die nasies van die aarde gesen wees, want jy het My gehoorsaam.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
 

Soos die vorige dele kan Abram se sen ook saam gevat word in vrugbaarheid en om te heers, as ons kyk na die konings wat uit hom sal voortkom en die stede wat hy in besit sal neemHier kom egter iets by. God maak n verbond dat Hy sy God sal wees, maw God sal by hom wees.                                

Ook die senwense wat Rebekka van haar familie ontvang se inhoud dui op vrugbaarheid en om te heers.

Gen 24:60  Hulle het vir Rebekka met senwense gegroet en vir haar ges: Ons suster, mag jou nageslag tienduisende word, mag hulle die stede van hulle vyande verower! 

As ons kyk na die sen wat Jakob van Isak ontvang het, sien ons die inhoud is ook dieselfde.

Gen 27:28-29 God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde: koring en wyn in oorvloed. 29Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig; oor jou familie sal jy heers, jou broers sal voor jou buig. Wie n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees, wie jou sen, sal gesen wees. 

Toe Jakob met sy kop op die klip l en slaap en hy droom van die leer met engele het God hom gesen met die volgende woorde

Gen 28:13-15 Ek is die Here die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy l, vir jou en jou nageslag gee. 14Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde gesen wees. 15Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou beloof het.

Ons sien dus weer:

Vrugbaar / Vermeerder

Heers

God se teenwoordigheid

Terwyl die volk in die woestyn is gee God vir hulle die volgende belofte.

Eks 23:25-27 Jy moet die Here jou God dien. Dan sal Hy jou met kos en water sen en siekte van jou af weghou. 26Daar sal geen miskraam en onvrugbaarheid in jou land wees nie. Ek sal jou met n lang lewe sen. Ek sal die skrik vir My voor jou uit stuur en Ek sal alle volke met wie jy in aanraking kom, in verwarring bring. Ek sal al jou vyande laat vlug.

Hier kom nog iets by nl.  Gesondheid en n Lang lewe

Maar die inhoud van die sen is steeds ook: Vrugbaarheid, Heers oor die volke, en God se teenwoordigheid    

Daar is nog n aantal sulke voorbeelde in Genesis maar ek wil eers hiermee volstaan. Kyk gerus self na Gen 1:22  Gen 9:24 - 27  Gen 26:3-5, 24, 28  Gen 39:5,   Gen 48:12-20,   Gen 49 veral vers 22-26,   Kyk ook veral na Deut 28   

2.    Kom ons kyk na die Psalms wat wel n aanduiding gee oor die inhoud van sen: 

Psalm 29:11.. die Here sen sy volk met oorvloed Vrugbaarheid 

Psalm 37:22 Di wat deur die Here gesen word, sal die land besit   Heers (Het outoriteit in die land) 

Psalm 67:7 Die land het sy oes gelewer. God, ons God, het ons gesen. Vrugbaarheid 

Psalm 107:38 Hy sen hulle en hulle word vinnig meer, Hy laat hulle vee nie minder word nie. Vrugbaarheid 

Psalm 133:3 Waar broers so saam woon, skenk die Here sy sen: n lang, lang lewe. n Lang lewe 

Psalm 128  n Pelgrimslied.

Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen.
Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig en voorspoedig sal jy wees.
Jou vrou is in jou huis soos n vrugbare wingerdstok, jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies!
Kyk, so word die man gesen wat die Here dien.
Mag die Here jou sen uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem kan aanskou al die dae van jou lewe, en dat jy jou kindskinders mag sien.
Vrugbaarheid, n Lang lewe 

Sen gaan dus in die Bybel gepaard met:


Vrugbaarheid / vermeerder
Om te heers / gesag / outoriteit
God se teenwoordigheid / Toegang tot God
'n Lang lewe / Gesondheid (veral in Deut 28)

Wat sou jy dink is die voorwaarde vir n senwens om waar te word?

. 

3.    Kom ons kyk na n aantal skrifgedeeltes, wat n aanduiding gee, van wat die voorwaarde vir sen, is. 

Deut 11:26-28  Let op, ek hou julle vandag die sen en die straf voor: 27die sen sal kom as julle die gebooie van die Here julle God gehoorsaam, wat ek julle vandag gee; 28die straf sal kom as julle ongehoorsaam is aan die gebooie van die Here julle God en die pad verlaat wat ek julle vandag aangewys het en ander gode aanhang waarvan julle nou nog nie eers weet nie. 

Deut 28:2  As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seninge oor jou kom en jou lewe verryk.  Lees sommer die hele hoofstuk 28 oor Seninge en strawwe

Ps 115:13,14  Hy sen di wat Hom dien, klein en groot. 14Mag die Here julle talryk maak, julle n julle kinders.  

Dit lyk dus vir my of die voorwaardes vir sen gehoorsaamheid aan God is, en dat gehoorsaamheid aan God ook sommer n belegging vir jou nageslag is, aangesien hulle ook deur jou gehoorsaamheid gesen word volgens Deut 28:4 Jou nageslag sal gesen wees 

Gaan kyk gerus na die volgende verse om te sien, watter dade van gehoorsaamheid, word veral gesen.

Sp 3:33 (getrouheid)
Spr 22:9 (hulp aan armes)
Spr 24:25 (regters wat regverdig straf)
Jak 5:11 (Volharding)
1 Pet 4:14 (Beledigings ter wille van Jesus verdra)
Open 22:7, 14
Matt 5:3-11

4.    Voordat ons na die Nuwe Testament kyk, moet ons net eers kyk hoe Kain, n lewe van sen misgeloop het.  

In Gen 4:6 praat God met Kain  Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? 7Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen niedie sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers.

Kain het dus n keuse: Heers oor die sonde of die sonde heers oor jou. 

In Gen 4:10-13 lees ons dat Kain die verkeerde keuse gemaak het en wat die gevolge daarvan was.  Maar die Here s: Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na My. 11Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. 12Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal n doellose swerwer op aarde word!  13Toe s Kain vir die Here: My straf is te swaar om te dra. 14U verdryf my nou van my grond af, en tot U het ek nie meer toegang nie. Ek sal n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop, sal my vermoor.

Die gevolg daarvan dat hy toegegee het, en die sonde oor hom laat heers het, is: 

Geen opbrengs / Onvrugbaarheid
Ander heers oor Hom Hulle sal hom vermoor
Geen toegang tot God
Geen lang lewe 

5.    Wat leer die Nuwe Testament ons oor sen 

Hand 3:26 Daarom het God sy Dienaar na die wreld toe laat kom en Hom heel eerste na julle toe gestuur om vir julle tot n sen te wees deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring.

Gal 3:8-9 Die Skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die Skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring: In jou sal al die nasies gesen word. Dit is dus di wat glo, wat saam met die gelowige Abraham gesen word.  

Gal 3:14 Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die sen wat God aan Abraham toeges het.  

Rom 4:7-8 Gesend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde  vergewe word. Gesend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie.

6.    Wat beteken die bg. skrifgedeeltes vir jou persoonlik in die lig van dit wat ons geleer het oor die inhoud van sen?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Vir my beteken dit; deurdat ek in Jesus glo, is ek gesend.
 

1.      Maw het ek toegang tot God en kan ek Sy beskerming geniet.  Heb 10:13  Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom

2.      Daarom kan ek oor die sonde heers en saam met Hom regeer. Rom 6:6 Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie 2 Tim 2:12  As ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom regeer

3.    Daarom kan ek vrug op my arbeid (geestelik en fisies) geniet, omdat Christus dit in my werk. Joh 15:5 Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

4.    Daarom kan ek vir ewig lewe Joh3:36 Wie in die Seun glo, het die ewige lewe.
 

7.    Met dit alles in gedagte; wat sou jy s beteken dit vir ons dan vandag prakties as ons vir iemand s: Mag die Here jou sen of Gesende Kersfees?

...........................................................................................

...........................................................................................

.......................................................................................... 

Vandat ek hierdie begin verstaan het, kon ek met vrymoedigheid vir iemand s: Mag die Here jou sen met jou verjaarsdag en dan voeg ek by: Mag die Here jou sen met vrug op dit wat jy doen, mag jy Sy teenwoordigheid elke dag ondervind, mag jy oor alle versoekings in die komende jaar regeer en mag jy goeie gesondheid beleef. 

Ek het hierdie studie met groot versigtigheid geskryf, want ek weet almal wat dit lees ondervind nie noodwendig voorspoed en vrugbaarheid en gesondheid ens. Dit kan so maklik klink of ek n voorspoeds teologie wil verkondig. Dit is glad nie so want ek weet die Skrif is baie duidelik oor swaarkry, armoede, en beproewings.  Joh 16:33 lees: Dit s Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wreld sal julle dit moeilik h; maar hou moed: Ek het die wreld klaar oorwin.  

Ek wil afsluit met my gevolgtrekking:  

Vir die wat in Jesus Christus glo, is Rom 4:7-8 waar. Gesend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde  vergewe word. Gesend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. 

Maar ek besef egter ook net weer hoe ernstig God oor sonde is en dat sonde se gevolg is dat ons die lewe van sen misloop, want dit maak dat daar n skeiding tussen ons en God kom. Dit maak dat ons so dikwels verslaaf raak en vasgevang raak in sondes in plaas daarvan dat ons daaroor moet heers. Dit maak dat ons vrugteloos lewe en dikwels veroorsaak sondes soos bitterheid en verslawings, siektes en selfs ons dood.

Retha de Villiers
www.lewenssaad.co.za
lewenssaad@gmail.com
 

2 Kor 1:11 Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie n sen van God vir ons bring  

Ek voeg graag n stukkie, baie sinvolle kommentaar, van my vriendin, Marinda Prinsloo by. 

Die Waarheid van God se Woord staan vas. Ongelukkig dink ek dat ons gevalle natuur van selfgesentreerdheid dikwels veroorsaak dat ons 'n waarheid soos sen uit verband ruk en interpreteer soos dit ons selfsugtige begeertes pas.

Daar is geweldige sen in gehoorsaamheid aan God. Omdat Hy ons gemaak het weet Hy beter en omdat Hy ons liefhet is Sy opdragte altyd tot ons voordeel(sen). Daarom sal jy 'n gesende huwelik h as beide die man en vrou hul aan God se rels hou. Gesonde leefstyl sonder verslawing behoort te lei tot 'n gesonde liggaam ens.
 

 God behou egter altyd die reg om sekere swaar in ons lewe toe te laat om ons te vorm na die beeld van Jesus. Die probleem is dat ons sukkel om moeilike tye ook as sen te ervaar. Ongelukkig beteken sen vir ons dikwels die aanwesigheid van gemak en die afwesigheid van ongemak.  

Ek glo egter dat God 'n baie meer langtermyn plan met ons lewens het en dat ons te veel "wreldsgeorienteerd" dink oor sen en ons ewige bestemming uit die oog verloor. Om God onvoorwaardelik te vertrou dat Hy alles ten goede sal laat meewerk is vir ons moeilik om te glo. Vir my beteken sen die voorreg om a.g.v. Jesus se kruis, God te kan ken en te rus in die wete dat Hy volkome in beheer van my lewe is.

Alhoewel ek Sy opdragte moet uitvoer en sekere sen daaruit voortvloei moet my motief altyd wees dat ek dit doen omdat ek Hom liefhet en eer en nie om sekere sen te ontvang nie.Ek het geen reg om aanspraak te maak op enige sen nie maar ek vertrou dat Hy as my liefdevolle Vader getrou en regverdig sal wees. Ek weet dat elke goeie gawe van Hom is en ek ontvang dit met dankbaarheid.

Dit is egter ook waar dat "Al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek jubbel...."

 

<TERUG NA BO